Allmänna villkor

Menhammar OnlineSales 2020

Auktionsförrättare: Menhammar Stuteri AB

Ekonomisk administratör: ASVT/Trottex AB

Allmänt

Auktionen är öppen för ettåriga hästar selekterade till Menhammar OnlineSales. Försäljningen sker på Internet (www.mos2020.menhammaronlinesales.se) under auktionsdagarna 3 juli till 5 juli 2020. Auktionen öppnar för budgivning via internetsidan klockan 19:00 den 3 juli och avslutas med en livesändning den 5 juli med första utrop klockan 19:00. Hästarna säljs i katalognummerordning. Den avslutande livesända auktionen leds av en auktionsförrättare men all budgivning sker fortsatt via auktionens internetsida. Klubbslag och nedräkning sker också via auktionens internetsida. Då auktionsförrättaren bedömer det lämpligt avslutas auktionen med 15 sekunders extra tid för eventuellt nya bud. Inkommer inga nya bud avslutas auktionen och hästen är såld till senaste budgivare. Inkommer nya bud under denna tid så påbörjas en ny tidsperiod om 15 sekunder. 

Budgivning

Lägsta bud är 50 000 kr. Minsta tillåtna ökning vid budgivning är 10 000 kr per bud. Moms tillkommer enligt lag. Högsta bud är det sista bud som inkommit till auktionen inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud med minst 10 000 kr. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av auktionsförrättaren. Endast bud avgivet över internet genom utnyttjande av Menhammar OnlineSales tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av auktionsförrättaren. Bindande köp föreligger mellan säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet vid klubbslaget. Auktionsförrättaren informerar köparen, det vill säga den som angivit högsta bud, om att bindande avtal uppstått. Meddelandet skickas per e-post eller vanlig post. Säljare och köpare erhåller varsin avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas till motparten, där avtalsparter, köpeskilling och datum för köpet framgår.

Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter övergår ansvaret på köparen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet.

Hästarnas skick

Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i § 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och reklamatio­ner. Ett veterinärt besiktningspro­tokoll högst 7 dagar gammalt vid auktionsdagen samt ett röntgenintyg (kotor och haser) skall vara auktionsförrättaren tillhanda dagen före första auktionsdag. Dessa dokument och eventuell operationsjournal publiceras på auktionens hemsida. Hästarna skall vara grundvaccinerade mot hästinfluensa i enlighet med Svensk Travsports regler (vaccination A, B och C). Hästarna skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen.

Förhållandet mellan auktionsförrättaren, Trottex och säljaren

Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och röntgenintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen. Säljaren skall tillhandahålla film och bilder på auktionshästen. Dessa skall visas på Internetsidan.

Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respekti­ve häst. Ifylld blankett om ägarskifte skall finnas tillgängligt hos auktionsförrättaren senast en vecka före auktionen. Säljaren ansvarar för att veterinä­rintyg (högst sju dagar gammalt) och röntgenintyg finns tillgängligt dagen före första auktions­dagen. En röntgenundersökning skall vara gjord i syfte att påvisa ben/broskförändringar på minst följande lokalisationer: 1) Kotled båda fram (dorsalt-proximalt P1); 2) Yttre och inre hörnstöd i kotled båda bak (lateroplantart och medioplantart P1); 3) Tibias mellersta ås (TIR) och inre (mediala) malleolen i hasled båda bak. En sådan undersökning omfattar 8 – 12 bilder beroende på tillvägagångssätt.

Auktionsförrättaren anlitar Trottex för administrationen av bland annat fakturering av försäljningsbelopp och ägarskiften. Säljarens rättigheter vad avser rätt till köpeskilling enligt detta avtal överlåtes därför på Trottex. Vid tvist skall säljaren därför begära att betalning sker till Trottex, inte till säljaren. Om reklamation/­tvist anmäles till Trottex äger Trottex på köparens begäran rätt att innehålla likviden tills tvisten är löst. Säljaren ansvarar gentemot Trottex för att hästen ej lämnas ut utan att utläm­ningsbevis har erhållits.

I händelse av att säljaren kommer överens med köparen om en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer Trottex att fakturera säljaren för köparens alla kostnader gentemot Trottex. Säljaren ansvarar då även för att fakturera samt kräva in köpeskilling mm från köparen. Säljaren är införstådd med att Trottex inte kontrollerar betalningsförmåga vid budgivningen

Säljaren godkänner 20 dagars säljkredit till köparen. Kreditrisk i denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren. Avräkning till säljaren sker 65 dagar efter försäljning vid fall då prov tagits för analys av anabola steroider. I övrigt sker avräkning till säljaren 30 dagar efter försäljning.

Förhållandet köpare – säljare, hästarnas skick och reklamationer

Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över till köparen vid klubbslaget. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän Trottex erhållit betalning. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till Trottex inom samma tid. Eventuell tvist avseende reklamation föres dock direkt mellan köpare och säljare. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom 14 dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen. Information och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.

Förhållandet mellan Trottex och köparen inklusive betalningsvillkor

Betalning skall ske till Trottex enligt faktura med 20 dagars kredittid. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta 16 procent från fakturans förfallodag. Äganderätten till hästen övergår till köparen när full betalning erlagts. Köparen bör teckna försäkring för hästen som är gällande från klubbslaget. Om hästen ej betalts senast 7 dagar efter förfallodatumet angivet på fakturan äger Trottex rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK, 2) Driva in fordran med Trottex som ombud för säljaren med rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning. 

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur tills full betalning erlagts. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts.

Utländska köpare

Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken tar hästen ut ur Sverige inom en månad från auktions­datum och vilken har meddelat Trottex att hästen skall ex­porteras, å­ter­be­talas momsen när utförsel­be­viset kommit Trottex tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset ankommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

Lagval och forum

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan auktionsförättaren och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

GDPR och hantering av personuppgifter

Menhammar Stuteri AB är personuppgiftsansvarig. Menhammar Stuteri ABs kontaktuppgifter är:

E-post: [email protected]

Postadress: Menhammar Stuteri AB, Box 17120, 104 62 Stockholm

E-post till kontaktperonen för dataskyddsfrågor: [email protected]

Telefon: 08-772 05 00

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer Menhammar Stuteri AB behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer Menhammar Stuteri AB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för Menhammar Stuteri ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till [email protected]. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade. Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med Menhammar Stuteri AB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har Menhammar Stuteri AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Menhammar Stuteri AB, Trottex och andra bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler. Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till [email protected].

Personuppgifter i bokföring kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år.

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av Menhammar Stuteri AB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Logga in

Du måste vara registrerad som budgivare för att få lägga ett bud

Har du inget konto kan du ansöka om att bli budgivare. 
Har du redan ett konto måste du logga in först.